Obětavost je vzácná

Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Př 21,3 Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem! J 7,24 Oběť je v Božích očích žádoucí věc. O tom nelze pochybovat. Tím bychom přece popřeli i vzácnou oběť Pána Ježíše Krista. Obětavost je také vzácná a ceněná vlastnost i …

Úvaha nad Biblí 16.5.2018

  Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Ž 145,9 I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Ř 8,21   Hospodinovu dobrotivost zakoušíme každý den svého života, byť si to ne vždy uvědomujeme. Boží dobrotivost k nám …