Ranní chvilky | sobota 16. dubna

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Ž 22,20 Když Bartimaios, slepý žebrák, uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mk …

Ranní chvilky | pátek 15. dubna

Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2Pa 30,9 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí. Sk 3,19-20 Když někdo provede něco zlého, ostatní lidé mu snadno dají nálepku …

Ranní chvilky | čtvrtek 14. dubna

Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Iz 29,13 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Mk 3,35 Kolik jen bylo zbožných slov, která už vyšla z našich úst! Stačí jen zběžně zalistovat …

Ranní chvilky | středa 13. dubna

Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Ž 33,21 Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1P 1,13 Radujeme se z mnoha různých věcí. Jsme-li zamilovaní, radujeme se, když je naše láska opětována. Těšíme se z dokončené práce, …

Ranní chvilky | úterý 12. dubna

Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Am 4,13 Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Mt 16,3 Za minulého režimu se tajně poslouchaly západní rozhlasové stanice. Zejména Rádio Svobodná Evropa přinášelo informace, které v našich oficiálních médiích nebyly. Své myšlenky vysílá …

Ranní chvilky | pondělí 11. dubna

Přinášejte do mých skladů úplné desátky, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Mal 3,10 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2K 9,6 Boží požehnání bychom jistě chtěli všichni. …

Ranní chvilky | neděle 10. dubna

Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1Kr 8,56 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1Te 5,24 Hospodin zemi stvořil, Hospodin ji udržuje. On nechává svítit slunce a padat déšť na všechny lidi bez rozdílu, jestli v něho věří nebo ne. …

Ranní chvilky | sobota 9. dubna

V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Ž 26,12 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem a chválili Boha. Sk 2,46-47 Říká se, že sdílený smutek je poloviční smutek a sdílená radost je dvojnásobná radost. Když je člověk …

Ranní chvilky | pátek 8. dubna

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. Dt 31,8 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem …