Historie ECM

Metodistické hnutí se zrodilo v polovině 18. století v Anglii. U jeho zrodu stáli anglikánský duchovní a učitel na univerzitě v Oxfordu John Wesley (1703–1791), Charles Wesley (1707–1788), George Whitefield (1714–1770) aj.  Metodistické hnutí začalo zvěstováním evangelia (Boží ospravedlňující milosti) posluchačům odcizených státní anglikánské církvi, kteří pocházeli většinou z velmi chudých poměrů (z průmyslových oblastí, ze slumů na okraji měst). Metodisté kladli velký důraz na osobní zbožnost a na praktickou pomoc potřebným (chudým, nezaměstnaným, vězňům aj.). Zakladatelé metodismu rozvinuli rozsáhlou kazatelskou a sociální činnost, která vyústila ve vznik tzv. metodistických společenství organizovaných v rámci anglikánské církve. Obtíže, kterým však hnutí čelilo, nakonec vyústily ve vznik samostatné církve.

V českých zemích se metodismus začal šířit po první světové válce. České metodistické sbory v USA tehdy organizovaly sociální pomoc a misijní práci ve své někdejší vlasti. Práce českých metodistů se v době poválečného přestupového hnutí soustředila hlavně na tři oblasti: na sociální práci (péči o studenty, sirotky, seniory), na šíření Biblí a křesťanské literatury a na stanovou misii. Z této práce postupně vznikaly jednotlivé sbory v Praze, Litoměřicích, Bechyni, Slaném, zpravidla v místech, kde nebyly jiné evangelické sbory.

Evangelická církev metodistická (ECM) – patří do rodiny protestantských církví a má v současné době v Americe, Africe, Asii a Evropě asi 12 miliónů členů. Její zřízení je tzv. konferenčně-biskupské. Církev spravují navzájem propojené konference (volená shromáždění laiků a duchovních) na rovině národní i nadnárodní. Nejvyšším orgánem je tzv. Generální konference, která se schází jednou za 4 roky. Z řad ordinovaných farářů jsou v církvi voleni biskupové.

V České republice má Evangelická církev metodistická v současné době 23 sborů ve 13 farnostech a provozuje 10 středisek diakonie. Ústředí české ECM se nachází na Praze 2, v Ječné 19, kde sídlí superintendent (zástupce biskupa pro českou oblast) a kancelář České rady oblasti ECM.