Ranní chvilky | čtvrtek 21. dubna

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Iz 51,4 Náš Spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1Tm 2,3-4 Znáte ty chvíle, kdy se modlíte a myšlenky se jakoby odrážejí a vracejí zpět k …

Ranní chvilky | středa 20. dubna

Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám. Za 1,3 Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2P 3,9 Dva, kteří spolu mluví, si hledí do tváře. Ty a Bůh. Přitom nevíš, kde …

Ranní chvilky | úterý 19. dubna

Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Ž 100,5 Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista. 2K 5,18 Haleluja! Ať se raduje každý, kdo nese v sobě toto přesvědčení: Dobrý je náš Bůh. Ať o tom mluví mezi bratry, kdo s ním udělal takovou …

Ranní chvilky | pondělí 18. dubna

Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Da 2,44 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše.“ Zj 12,10 Před několika dny jsme oslavili Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých – povstalo království, které nebude zničeno navěky. Když …

Ranní chvilky | neděle 17. dubna

Nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Ž 59,17 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2K 1,3 Tento náš svět není v pořádku. Soukromé hrady vynalezli kvůli vlastní bezpečnosti Evropané …

Ranní chvilky | sobota 16. dubna

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Ž 22,20 Když Bartimaios, slepý žebrák, uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mk …

Ranní chvilky | pátek 15. dubna

Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2Pa 30,9 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí. Sk 3,19-20 Když někdo provede něco zlého, ostatní lidé mu snadno dají nálepku …

Ranní chvilky | čtvrtek 14. dubna

Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Iz 29,13 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Mk 3,35 Kolik jen bylo zbožných slov, která už vyšla z našich úst! Stačí jen zběžně zalistovat …

Ranní chvilky | úterý 12. dubna

Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Am 4,13 Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Mt 16,3 Za minulého režimu se tajně poslouchaly západní rozhlasové stanice. Zejména Rádio Svobodná Evropa přinášelo informace, které v našich oficiálních médiích nebyly. Své myšlenky vysílá …

Ranní chvilky | pondělí 11. dubna

Přinášejte do mých skladů úplné desátky, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Mal 3,10 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2K 9,6 Boží požehnání bychom jistě chtěli všichni. …