Obětavost je vzácná

Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Př 21,3 Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem! J 7,24 Oběť je v Božích očích žádoucí věc. O tom nelze pochybovat. Tím bychom přece popřeli i vzácnou oběť Pána Ježíše Krista. Obětavost je také vzácná a ceněná vlastnost i …

Úvaha nad Biblí 22.5.2018

Byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Ž 116,6 A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2K 12,9   Kdyby existoval Bůh, tak by to nedopustil. Toto zaklínadlo je slyšet leckdy, když se děje něco, co se vymyká lidskému chápání. Je v rozporu s …

Úvaha nad Biblí 21.5.2018

Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Př 14,31 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Fp 4,5   Herečka Jana Štěpánková v jedné filmové replice říká: „Pán Bůh má smysl pro humor, když víc chrápe ta z nás, která neslyší.“ Každý byl nesčíslněkrát v situaci …

Úvaha nad Biblí 16.5.2018

  Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Ž 145,9 I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Ř 8,21   Hospodinovu dobrotivost zakoušíme každý den svého života, byť si to ne vždy uvědomujeme. Boží dobrotivost k nám …

Ranní chvilky | neděle 24. dubna

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli Otcem. Jr 31,9 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. J 16,22 …

Ranní chvilky | sobota 23. dubna

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Př 10,12 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1K 13,4-6 Tak to někdy v mezilidských vztazích …

Ranní chvilky | pátek 22. dubna

Zemi jsem učinil já. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Iz 45,12 Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí! Zj 15,3 Přistihuji se někdy při takové zvláštní slepotě: zatížen starostmi přestávám vidět hvězdnou oblohu nad námi. A žel to není jen …