Ranní chvilky | neděle 24. dubna

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli Otcem. Jr 31,9 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. J 16,22 …

Ranní chvilky | sobota 23. dubna

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Př 10,12 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1K 13,4-6 Tak to někdy v mezilidských vztazích …

Ranní chvilky | pátek 22. dubna

Zemi jsem učinil já. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Iz 45,12 Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí! Zj 15,3 Přistihuji se někdy při takové zvláštní slepotě: zatížen starostmi přestávám vidět hvězdnou oblohu nad námi. A žel to není jen …

Ranní chvilky | čtvrtek 21. dubna

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Iz 51,4 Náš Spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1Tm 2,3-4 Znáte ty chvíle, kdy se modlíte a myšlenky se jakoby odrážejí a vracejí zpět k …

Ranní chvilky | středa 20. dubna

Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám. Za 1,3 Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2P 3,9 Dva, kteří spolu mluví, si hledí do tváře. Ty a Bůh. Přitom nevíš, kde …

Ranní chvilky | úterý 19. dubna

Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Ž 100,5 Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista. 2K 5,18 Haleluja! Ať se raduje každý, kdo nese v sobě toto přesvědčení: Dobrý je náš Bůh. Ať o tom mluví mezi bratry, kdo s ním udělal takovou …

Ranní chvilky | pondělí 18. dubna

Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Da 2,44 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše.“ Zj 12,10 Před několika dny jsme oslavili Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých – povstalo království, které nebude zničeno navěky. Když …

BOHOSLUŽBY

3. dubna proběhne Farní konference v Praze, bohoslužby se nekonají. BOHOSLUŽBY SEDLČANY Datum Kázání 10. dubna Martin Švehla 17. dubna Ivana Procházková, vysluhování svaté Večeře Páně 24. dubna Martin Švehla  

Ranní chvilky | neděle 17. dubna

Nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Ž 59,17 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2K 1,3 Tento náš svět není v pořádku. Soukromé hrady vynalezli kvůli vlastní bezpečnosti Evropané …